Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Info Fra Distrkt Hedmark og Oppland

ÅRSBERETNING for 2016

Leder                                       Åge Andersen                            

Nestleder                                  Thore Hagen                    

Sekretær                                  Ole Andre Bjørkhaug

Økonomiansvarlig                        Knut Solberg                    

Styremedlem                             Knut Hamletsen                         

Styremedlem                             Rikke Svenstad

Styremedlem                              Tommy Blomquist

Styremedlem                             Kai Robert Johansen          

Styremedlem                             Anna Marie Høitomt 

Ungdomsrepresentant                  Odd Erik Hilton

                   

Tiltrer styret:                          

Forbundsstyrerepresentant          Bjørn Tore Fremgården

Landsstyremedlem                      Helge Enger  

 

Kontrollkomite                            Randi Lineikro

                                               Terje Ingjerd

                                               Helge Enger

 

Styret har i årsmøteperioden avholdt 6. styremøter og har behandlet 54. saker.

Forbundsstyrerepresentanten har møterett og møteplikt i styret.

Kontrollkomiteen og de ansatte har møterett i styremøtene, med tale og forslagsrett.

 

Arbeidsutvalget har avholdt 4. møter og har behandlet 39.saker.

 

Arbeidsutvalget består av:

-      Åge Andersen

-      Thore Hagen

-      Knut Solberg

-      Ole Andre Bjørkhaug         

-      Knut Hamletsen               

 

I tillegg møter Frank Hagen og Steinar Rønningstad.

 

Ansatte

Distriktet har to ansatte i 100 % stillinger.

Frank Hagen har arbeidsted Lillehammer og Steinar Rønningstad har arbeidsted Elverum.

 

Saker

Av de saker som styret har jobbet med kan nevnes:

 

-      Møte med ledelsen i forbundet

-      Oppfølging av medlemmer

-      Uorganiserte bedrifter

-      Verving i servicesektoren

-      Automatisk målerinnsamling (AMS)

-      Nominasjonsarbeidet i LO Hedmark

-      Stortingsvalget

-      TTIP –TISA

-      LO Kongress 2017

-      Fylkeskonferanse i LO Hedmark

-      Valgkomiteen

-      Forbundsstyre og landsstyre

-      Handlingsplan

-      Markeringer

-      Streik i energisektoren

-      Halvårsmøte

-      Årsberetning HMS –utvalget – Studieutvalget

-      Årsberetning ungdomsutvalget

-      Sommerpatruljen

-      Evaluering av styret

Møter med ledelsen i forbundet

Den nye ledelsen i forbundet har lagt opp til at det skal være minst to møter hvert år med distriktslederne. På disse møtene blir det tatt opp dagsaktuelle temaer samt det gis informasjon om driften av forbundet og informasjon fra distriktene til forbundet.

På møtene kan også distriktet sende inn saker på forhånd som vi ønsker å ta opp. Det er også muligheter til å ta opp saker utenom sakslista i møtet.

 

På møtene gis det en orientering om status i det enkelte distrikt, noe som er nyttig og informativt. Her får en høre hva slags utfordringer det enkelte distrikt og fagforening har.

 

Vårt distrikt har vært forskånet mot masseoppsigelser og store permitteringer. Vi har utfordringer i enkelte bedrifter, men ikke i så stort omfang som distriktene på kysten har hatt.

 

Oppfølging av medlemmer

Vi har mange medlemmer som ikke er på trekk av kontingent og forsikringer. Dette følges opp tett av de ansatte og leder. Vi har mange medlemmer som har begynt i ny bedrift, blitt pensjonist, uføre eller er sykemeldt og hvor det ikke gis beskjed om dette til distriktet.

Den lokale tillitsvalgte har ansvar for å følge opp sine medlemmer etter vedtektene

 

Forbundet, distriktet, fagforeningen og klubbene taper penger på at vi ikke har medlemmer på trekk. Det er en stor oppgave å følge opp medlemmer som ikke er på trekk og det tar utrolig mye tid.

Når et medlem ikke er ajour gjøres det henvendelse til vedkommende på mail, telefon eller brev. Det er dessverre mange som ikke følger opp henvendelsene far distriktet. Dette forsinker ytterligere og vedkommende må ringes, for å få kontakt.

 

Hvis klubblederne hadde varslet distriktskontorene om et medlem som slutter i bedriften, vil det spart distriktet for mye arbeide.

Forbundet hadde også fått inn penger på forsikringer og kontingent, noe som igjen vil få betydning for distrikt, fagforening og klubber.

For medlemmet kan det bety at vedkommende ikke har gjeldene forsikringer.

 

Uorganiserte bedrifter

Vi har mange bedrifter i Hedmark og Oppland, hvor det er mange ansatte som jobber innenfor våre tariffområder hvor vi har få medlemmer eller ikke har organiserte i forbundet.

Styret har fokus på dette og det er prøvd å kontakte ansatte i noen store selskaper for å få til et møte med dem. Så langt har vi ikke lykkes med å få til møte med medlemmene, blant annet fordi ansatte jobber på prosjekter rundt omkring i landet.

 

Det er gjort en god innsats med besøk på vei utbyggingen av E6 i Oppland.

Under besøkende oppleves det at anleggsledelsen vil at EL og IT skal komme på ettermiddagen når ansatte på anlegget er i ferd med å reise hjem.

 

Verving i servicesektoren

Styret har hatt verving på dagsorden over flere år, men har ikke klart å komme helt i grep med enkelte bedrifter og innen servicesektoren.

Forbundet har sammen med LO satt i gang en vervekampanje på servicesektoren og Steinar Rønningstad og Åge Andersen har avholdt møte med Geir Aasen som er ansatt på EL og IT forbundet i et prosjekt i verving på servicesektoren.

 

Etter møtet har vi mottatt en liste på bedrifter som det kan være potensiale for å verve medlemmer. Styret vil se på hvordan vi skal komme i kontakt med ansatte i bedriftene og prøve å få til besøk på bedriftene med mål om å verve nye medlemmer.

 

Automatisk målerinnsamling (AMS)

I forrige årsmøteperiode ble det nedsatt en egen gruppe av styret for å følge opp AMS utrullingen i distriktet.

Dette er

 

-      Bjørn Tore Fremgården

-      Åge Andersen

-      Steinar Rønningstad

-      Frank Hagen

 

Det er ikke avholdt møte i gruppa, i denne årsmøteperioden, men de lokale tillitsvalgte i de forskjellige energiverkene følger opp utrullingen.

 

Stortingsvalg 2017

Styret har begynt med forberedelser til stortingsvalget i september 2017. Vi ser at det er vanskelig å kjøre egne opplegg rundt valget. Dette pga. styret og de ansatte ikke har kapasitet til å lage eget opplegg.

Styret oppfordrer medlemmene til å bli med i aktiviteter i regi av andre forbund og partilag.

Styret har avsatt noen midler til deltagelse i valgkampen.

 

Nominasjonsarbeidet i LO Hedmark

Distriktet fikk følgende innkalling til møte i LO.

Før dette møtet hadde distriktslederen i LO Hedmark, gått ut i pressen og orientert om at Tone Merete Sønsterud ikke er kandidaten som lokal organisasjonene vil gå for.

Dette stemmer ikke, da EL og IT ikke er blitt forespurt i prosessen.

 

Det er tydelig at mange forbund og LO ville gå for yngre og for styret ukjente personer. Etter en sjekk av de foreslåtte kandidatene ikke vært ute i arbeidslivet og organisasjonslivet som Tone Merete Sønsterud.

 

Distriktet ved leder ble innkalt til nominasjonsmøte i LO 10. august hvor nominasjonen i LO Hedmark var på dagsorden. (Se vedlagt brev.)

 

Distriktet har fått følgende innkalling vedrørende nominasjon til stortinget i Hedmark.

 

INNKALLING TIL MØTE VEDR NOMINASJONEN 10. AUGUST

 

I forbindelse med nominasjonen til Stortinget, er det så langt kommet sprikende signaler fra våre lokalorganisasjoner og forbund. LO i Hedmark har en plass i Hedmark Arbeiderparti sin nominasjonskomitè, og ønsker å benytte denne posisjonen til beste for fagbevegelsen i Hedmark. Vi har behov for å komme sammen med våre medlemsorganisasjoner for å finne en best mulig måte å gjøre dette på.

 

Vi kaller derfor med dette inn til møte for forbundene og lokalorganisasjonene med nominasjonen som eneste sak på dagsorden. Da dette er en innkalling, fordrer vi at leder i organisasjonen stiller i møtet. I den grad leder ikke kan møte, ber vi om at organisasjonen lar seg representere med en representant som har fullmakt til å binde organisasjonen.

 

Møtet finner sted i våre lokaler i

 

Parkgata 83 i Hamar (Vis a vis Scandic på Hamar).

  1. august kl 10.00

 

Det serveres lunsj i kantina kl. 12.00

Forfall meldes til beate.karlsen@lo.no

Med vennlig hilsen

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

 

 

Odd Erik Kokkin

(sign.)

 

Hege Søberg

 

(sign.)

 

Styret vedtok i telefonstyremøte at EL og IT Distrikt Hedmark og Oppland, skulle gå for Tone Merete Sønsterud fra Arbeiderpartiet og Karin Andersen i SV som våre kandidater.

Det ble en diskusjon i nominasjonsmøtet og det var klart at ikke alle var for Tone Merete Sønsterud som LO sin kandidat.

Når det ble gitt en orientering fra leder om at EL og IT gikk for Tone Merete Sønsterud, ble det sterke reaksjoner fra andre forbund som tydelig hadde andre kandidater de ville gå for. Det ble avtalt at det skulle sendes ut informasjon på kandidatene til deltakerne i møtet.

Det ble avholdt et møte i september hvor Steinar Rønningstad deltok på pga. leder var opptatt i andre møter. Det ble samme reaksjon på dette møtet når det ble orientert om at EL og IT hadde bundet mandat og gikk for Tone Merete Sønsterud.

 

Styret har diskutert hva som kan være bakgrunnen for at det var så stor splid i mellom forbundene, men har ikke klart å finne noen spesiell bakgrunn.

 

Hedmark Arbeiderparti har nominert sine medlemmer og Tone Merete Sønsterud er på 3. plass på lista.

 

 

TISA og TTIP

Ungdomsutvalgets sendte brev til ledelsen i forbundet 14.06.2016 med spørsmål om hvordan EL og IT forbundet vil jobbe med TTIP –TISA. Det er ikke kommet svar på denne henvendelsen.

 

LO Kongressen

Hver sektor i styret jobbet hver for seg med debattheftet til LO kongressen.

Resultatet ble gjennomgått i et styremøte hvor det ble enighet om hva som skulle sendes inn. Totalt sendte vårt distrikt inn 24. forslag til kongressen.

 

Fylkeskonferanse i LO Hedmark

Fylkeskonferanse i LO Hedmark avholdes to ganger i året og her er Thore Hagen og Knut Solberg våre representanter.

Fylkeskonferansen som ble avholdt på Røros møtte Odd Erik Hilton i stedet for Knut Solberg.

Temaer på fylkeskonferansene er:

 

-      Samarbeide mellom forbundene

-      Stortingsvalget

-      Kommune og fylkestingsvalg

-      Forbundenes 5. minutter

-      Aktuelle temaer

 

Valgkomiteen

 

Styret valgte å innkalle valgkomiteen til styremøte som ble avholdt med start 7. februar.

Valgkomiteen fikk mulighet til å snakke med alle i styret og spesielt de som er på valg.

 

Det sittende styret oppfordrer det nye styret, til å invitere valgkomiteen til møte med styret i god tid før årsmøtet.

 

Forbundsstyre og landsstyre

Styret har lagt opp sine møter slik at det tas en gjennomgang av forbundsstyresakene i møtet. Det gis også informasjon fra avholdte forbundsstyremøter i påfølgende styremøte.

 

Hvis forbundsstyresakene ikke har kommet når vi avholder styremøtet, oppfordres alle styremedlemmene til å gå grundig igjennom sakene og gi tilbakemelding til Bjørn Tore Fremgården med opplysninger eller forslag til sakene.

 

Sakene til landsstyremøtene tas også opp til behandling i styret før møtet skal holdes, samt det gis informasjon etter avholdet landsstyremøter.

 

Handlingsplan 2015 -2019

Landsmøtet

-      Det må arbeides kontinuerlig mot forbundet sentralt og de andre distriktene for å få en person inn i valgkomiteen til landsmøtet

-      Det må være en klar forutsetning for Distriktet at det også ved Landsmøtet i 2019 må jobbes aktivt for å få inn et forbundsstyremedlem fra Hedmark og Oppland

 

-      Distriktet må jobbe for fortsatt ha en representasjon i kontrollkomiteen

 

Organisering av distriktet

 

-      Det er en klar forutsetning at organiseringen av vårt distrikt skal være slik den er i dag med eget styre valgt på fritt grunnlag, men fortsatt med tredelingen.

Synliggjøring av distriktet

 

-      Representanter som hører til distriktsstyret samt Landsstyrerepresentantene må være aktive.

 

-      Det vil bli jobbet aktivt for å øke deltagelsen på konferanser fra distriktsstyret som er aktuelle for våre grupper.

 

-       Det må jobbes for å øke innlegg skrevet av tillitsvalgte i aviser tidsskrifter etc.

 

-      Vi vil jobbe for å øke antall skolebesøk

 

-      Det bør være med minimum en delegat på LO for eksempel sommerpatrulje / lærling patruljen fra ungdomsutvalget. Det bør også være forutsetning at Sommerpatruljen besøker noen av bedriftene som har EL & IT medlemmer.

 

-       tilrettelegge slik at vi har et aktivt ungdomsutvalg

 

-       tilrettelegge slik at vi har et aktivt studieutvalg

 

-      Distriktet må jobbe for å få med personer inn i sentrale utvalg som nedsettes

 

-      Distriktet vil jobbe aktivt med anleggsbesøk for å prøve å forhindre sosial dumping

 

-      Distriktet vil jobbe for å styrke arbeidsmiljøloven og spesielt sikkerhet på arbeidsplassen

 

Verving

 

-      vervekampanje med vervepremie vil distriktet kjøre gjennom hele året

 

-      vervekampanjen skal gi oss 2 % økning av medlemsantallet pr kalender år

 

-      vi skal være aktive og ringe de medlemmer som ikke blir trekt kontingent

     og forsikring fortløpende

 

Politikk

 

-      Styret vil engasjere seg i kommuner og fylkestingsvalget høsten 2019

-      Styret vil engasjere seg i stortingsvalget høsten 2017

-      Vil jobbe aktivt med å bedre AML.

-      Distriktet engasjerer og mobiliserer medlemmene

 

Samarbeide

 

-      Det må jobbes aktivt for å øke samarbeidet med fagforeninger og klubber i distriktet.

Samtidig må det jobbes aktivt for å øke samarbeide med de andre distriktene i EL & IT Forbundet

 

-      På styremøtene gir styremedlemmene informasjon om status i bedriften de jobber i.

 

 

HMS

 

-      Styret er opptatt av HMS og dette skal være en fast sak på alle styremøter

 

-      Distriktet må jobbe aktivt med de tillitsvalgte/ansatte i distriktet slik at de ikke blir trakassert og mobbet

 

 

Markeringer

Styret har deltatt i forskjellige markeringer i årsmøteperioden.

Av markeringen nevnes spesielt Havneaksjonen i Tromsø hvor Helge Enger og Tommy Dybdal har deltatt fra distriktet.

 

Streik i energisektoren

Det er tatt ut følgende energiverk i streik fra 23. september 2016 første uttaket:

 

2.uttak 30 sept.2016

 

Fra 21 oktober fjerde uttaket:

 

 

Streiken ble avsluttet 8. november 2016.

Distriktsstyret ble holdt løpende orientert om status i streiken og saken ble behandlet i styremøtene.

 

Steinar Rønningstad og Åge Andersen var på besøk hos VOKKS og Valdres Energiverk.

Steinar var på besøk i Skjåk Energiverk og Eidefoss AS

 

Noen steder var medlemmer som var i merkantile stillinger oppgitt over streiken, da de følte at den ikke gikk på deres arbeidsområde.

Det ble orientert om at forhandlingsutvalget i EL og IT ikke har gått ut med hva de krevde i forhandlingene, og at hele Overenskomsten er oppsagt ved forhandlingene. Dette vil også ha betydning for merkantile stillinger.

 

Streiken gikk på hele Overenskomsten og det var kun gått ut med informasjon om at vaktavspaseringen var årsaken til bruddet.

 

Ved besøk hos VEAS opplevede vi at det var større trykk fra ledelsen der enn i VOKKS.

 

Streikebidragene ble utbetalt fra distriktet og Steinar Rønningstad gjorde en meget god jobb på dette.

 

Halvårsmøte

Det ble avholdt halvårsmøte 14. desember 2016, som et telefonmøte på budsjettet for 2017.

Budsjettet ble enstemmig godkjent som et rammebudsjett for året 2017.

 

Årsberetning Hms-utvalget/Studieutvalget: 2016

Vi var representer på forbundet Hms konferanse på Gardermoen  2016. Begge de ansatte benytter seg av kiropraktor innenfor de rammene vi har satt. Bitten Nordrik ifra AFI(Arbeidforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus) holdt foredrag med Hms som tema på vårt årsmøte. Hms er nå også satt opp, som fast punkt på sakslista på AU og Styremøter i Distriktet

Vi har hatt flere deltakere ifra vårt område på AOF/Forbundets sine kurs. Det har blitt kjørt ungdoms kurs. Intro/Grunnkurs ble kjørt på DFDS/København den25-28 April med 25 deltagere. Den 13 og 20 Juni 2016 –Fagforening i arbeide 20 deltagere Ttip/Tisa som tema. Det ble også kjørt pensjonskurs i PD på Klubblederkonferanse deres + på møte til Voks.

Kurs i distriktets regi vil ha en politisk profil i 2017

Hms/Studieutvalget har i perioden avviklet 2 stk. fysiske møter, disse er kjørt i sammen med ungdomsutvalget.

For Hms/Studieutvalget:

Knut Ø. Hamletsen

 

 

Årsmelding

Ungdomsutvalget Distrikt Hedmark og Oppland 2016

 

Utvalget har i årsmøteperioden bestått av følgende personer:

Leder: Odd Erik Hilton

Nestleder: Renate Martinsen

Medlem: Erik Stensby Bakkestuen

Medlem: Aurora B. Møller

Medlem: Stian Sollien

Medlem: Rikke Svenstad

 

Utvalgets arbeid

I årsmøteperioden har utvalget jobbet med å bli bedre kjent med hverandre og våre oppgaver.

Vi har i årsmøteperioden møttes 4 ganger for å planlegge vårt arbeid.

 

I løpet av året som har gått har vi laget en presentasjon som skal brukes til skolebesøk, presentasjonen er tilpasset distrikt Hedmark og Oppland.

 

Vi har besøkt lærling-samling for Opplæringskontoret Elkraft, der informerte vi om El&IT og litt generelt om fagforeningsarbeid.

Vi har fått invitasjon om å komme tilbake i 2017 for nye årskull med lærlinger.

 

I oktober ble det avholdt kurs i styrearbeid for unge medlemmer i distriktet.

Selv om det ikke ble så mange påmeldte, klarte vi å avholde et dagskurs på Elverum.

 

Vi har også deltatt på styrekurs i TTIP / TISA og vært med å gjennomgå debattheftet og forslag til nytt handlingsprogram for LO, sammen med distriktsstyret.

 

Rikke Svenstad var med Geir Aasen fra forbundet sentralt på verve dag ved NTNU Gjøvik 24.Januar 2017.04.18

 

Ungdomsutvalget takker distriktsstyret og fagforeningene for støtten vi har fått i årsmøteperioden.

 

Odd Erik Hilton

Leder i Ungdomsutvalget i Distrikt Hedmark og Oppland                                 Tynset 06.02.2017

 

 

Sommerpatruljen

Ungdomsutvalget har deltatt på LO sommerpatrulje i Oppland.

 

Sentrale utvalg

Distriktet er representert i flere forhandlingsutvalg i forbundet.

 

Evaluering av styret

Styret tar ofte en evaluering etter hvert styremøte.

 

I korte trekk er tilbakemeldingene slik:

 

-      Stor takhøyde i diskusjonene

-      Gode og saklige diskusjoner

-      Åpen og god tone

-      Det er et ønske om større åpenhet i enkelte saker

-      Styret fungerer godt

 

Fagforeninger

I distrikter er det to lokale fagforeninger, dette er Elektromontørene Fagforening og Fagforening PD.

 

Økonomi

 

Når det gjelder drift og økonomi for øvrig viser vi til regnskapet.

 

 

Vervekampanje

Styret videreførte vervekampanje fra 2008 med samme summer i denne årsmøteperioden. 

 

MEDLEMMER/KONTINGENT

 

Distriktet har totalt 2245 medlemmer per. 1. januar 2017.

 

 

 

 

Oppsummering

 

Styret opplever at det er et godt samarbeid med de forskjellige klubber og fagforeninger i distriktet.

Styret takker alle tillitsvalgte og medlemmer som har bidratt til samarbeidet i årsmøteperioden.  

 

Furnes 13.03.2017

 

      Styret

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn